రైతులను ఉరుకులు పరుగులు?

నిన్న అకాల వర్షం పడటంతో పంట ఉత్పత్తులు ఆరేసుకున్న రైతులు పాపం ఉరుకులు పరుగులు తీసి వీలైనంత కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s