ప్లాస్టిక్ నిషేధం ఏమయినట్టు

ప్లాస్టిక్ నిషేధం అసలు పట్టినట్టు లేదు మన అధికారులకు. పట్టణంలో టన్నుల కొద్ది చెత్త రోడ్ల ప్రక్కన ప్రోగేసి రోజూ నిప్పు అంటించి అధికారులు కాలుష్యాన్ని పెంచుతున్నారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s