చాలా మంచి అధికారి

గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ కాంతీలాల్ దండే గారికి జ్ఞాపికను అందిస్తున్న శ్రీ ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు, విడదల లక్ష్మీనారాయణ గారు మరియు గంజి చెంచుకుమారి గారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.