మాంసం పొటేళ్లు అమ్మబడును

మీకు నచ్చిన పొటేళ్లు మీరే ఎంచుకోవచ్చు.
మంచి ఆరోగ్యకరమయిన మరియు మంచి వాతావరణంలో పెరుగుతున్న మాంసం పొటేళ్లు అమ్మకమునకు ఎల్లప్పుడూ పురుషోత్తమపట్నం పోటేళ్ల ఫారంలో లభించును.

వివరములకు : 9550183940 సంప్రదించగలరు.

EID-GOATS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.