మనకు రెండు కేంద్రీయ విద్యాలయాలు

మన మంత్రి శ్రీ ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు నియోజకవర్గంలో నాదెడ్ల మరియు ఎడ్లపాడు లో ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్రానికి నివేదికలు పంపారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.