కొండకు బయలు దేరిన ప్రభలు

‘‘చేదుకో కోటయ్య.. చేదుకోవయ్యా.. చేదుకొని మమ్మాదుకోవయ్యా’’ అంటూ పురుషోత్తమపట్నం ప్రజలు ప్రభలను ముందుకు నిడిపిస్తున్నారు.

Leave a Reply