అర చేతిలో అపార్టుమెంట్ 

పట్టణంలో పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న అపార్టుమెంట్లోని చివరి అంతస్థు లకు ఎక్కువ శాతం ప్రభుత్వ అనుమతి లేదు.

ఈ అపార్టుమెంట్ బిల్డర్లు  అందరు మన ఊరివారు అయినా అనుభవం హైదరాబాదు స్థాయిలో ఉంటుంది.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.