వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్న కల్తీ పాలు

యూరియా, పంచదార పిండి , నూనె తో కల్తీ పాలు తయారి.

పట్టణంలో కల్తీ పాలు నిరంతరంగా సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు అసలు కల్తీ జరగనట్టుగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు.
పాలు ఎప్పుడూ తియ్యగా ఉంటున్నాయి. కాఫీ త్రాగినా టీ త్రాగినా అసలు రుచి ఉండుటంలేదు.

ఫుడ్ కంట్రోల్ అధికారులు కొంచెం మేలుకొని తనికీలు చేసి కల్తీ పాలు అరికట్టలసిందిగా కోరుతున్నాము.

Leave a Reply