టౌన్ హల్ కు స్థలం బదలాయింపు

ప్రభుత్వం 1.25 ఎకరాల స్థలాన్ని పురుషోత్తమపట్నం రెవిన్యూ గ్రామ పరిధిలో వున్న వాటర్ వర్క్స్ డిపార్టుమెంటు నుంచి మునిసిపాలిటీ కి స్థలాన్ని బదలాయించారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.