రెండవరొజు ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు

చిలకలురిపేటలొ గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారి ఆద్వర్యంలో, స్వర్నాంద్ర ట్రష్ట్ సారద్యంలో రెండవరొజు ఎడ్ల పందెముల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట తెలుగుదేశం పార్టి అద్యక్షులు శ్రీ కళా వెంకట్రావు గారు ,శ్రీ ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.