ఎడ్ల బల ప్రదర్శన

మొదటి రోజు 2 పళ్లు విభాగంలో జరిగిన పోటీలకు 23 ఎడ్ల జతలు పాల్గొన్నాయి.

Leave a Reply