కొత్త ఏడాదిలో ఆశలు నెరవేరాలి 

జనసేన అథినేత పవన్ కళ్యాణ్ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుబాకాంక్షలు తెలిపారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల ఆశలు నెరవేరాలని ఆకాoక్షిoచారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.