అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను ఆదుకోవాలి 

పట్టణంలో చాల మంది పేదవారు అగ్రిగోల్డ్ ద్వారా మోసపోయినారు. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.