అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను ఆదుకోవాలి 

పట్టణంలో చాల మంది పేదవారు అగ్రిగోల్డ్ ద్వారా మోసపోయినారు. 

Leave a Reply