ముట్టడిలోనే ముద్రగడ 

కొనసాగుతున్న నిర్బంధం. యాత్ర చేసి తీరుతానన్న కాపు ఉద్యమ నేత.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.