పట్టణంలో 10 వేలకు చేరిన టీడీపీ సభ్యత్వాలు 

పట్టణంలో ౩౩ వ వార్డులో సభ్యత్వాల నమోదు కార్యాక్రమాలను ప్రత్తిపాటి వెంకట కుమారి గారు ప్రారంభించారు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.