స్వతంత్ర మైదానము

chilakaluripet_19-01-2017-11

Picture Courtesy : Anand Babu Rajamanuri

పైన చిత్రం పూర్వ కాలంలో మన పట్టణం మధ్యలో వున్న స్వతంత్ర మైదానము దగ్గర స్వతంత్ర దినోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నపుడు తీసింది. ఒక వైపు పెద్ద రధంను కూడా చూడవచ్చు.